20231030145625d12.jpg トンデモ ノストラダムス本の世界(山本弘(と学会会員)著 洋泉社 1998年)